Ga naar hoofdinhoud

De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en mogelijk beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Peusen Uitvaartzorg B.V., niet toegestaan.

Peusen Uitvaartzorg B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Peusen Uitvaartzorg B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Peusen Uitvaartzorg B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn op 3 juli 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 13034057.

Onze Algemene voorwaarden kunt u downloaden middels deze link: Algemene Voorwaarden

Zie tevens ons: Privacy Statement